Partner logo
 

Projektowanie konstrukcji stalowych

 

Implementacja EC3

Steel Design Expert przeprowadza zaawansowaną analizę i optymalizację elementów stalowych według wybranych norm. Dostępne normy w dziedzinie konstrukcji stalowych to CM66 (Francja) i EC3 z kilkoma krajowymi załącznikami:

  • francuskim
  • brytyjskim
  • rumuńskim
  • niemieckim
  • czeskim
  • wersja ogólna normy

Bogate biblioteki materiałów i przekrojów

Advance Design zawiera bogate biblioteki materiałów (np. EN 10025-2, EN 10210-1, EN 10219-1) zgodne z rozdz. 3 EN 1993-1-1 oraz daje możliwość definiowania materiałów z właściwościami ustalonymi przez użytkownika. 

W przypadku przekrojów dostępne są następujące biblioteki: profile europejskie, Otua, brytyjskie profile stalowe i Autodesk Advance Steel Profiles. Użytkownik może również definiować biblioteki składające się z przekrojów użytkownika, a nawet z przekrojów złożonych.

Do zaawansowanej edycji, wizualizacji i obliczeń charakterystyk geometrycznych dowolnego typu przekroju służy specjalny moduł programu Advance Design: Przekroje (Cross Sections).

W tym module obliczenia (uwzględniające moment bezwładności na skręcanie i współczynnik sztywności ścinania) mogą się opierać na wzorach analitycznych albo na analizie metodą elementów skończonych, zależnie od stopnia złożoności przekroju.

Zaawansowane modelowanie

Dostępnych jest wiele funkcji CAD ułatwiających modelowanie konstrukcji stalowych. Ponadto można automatycznie definiować kratownice, ramy portalowe i sklepienia dostępne w bibliotekach programu Advance Design. Korzystając z odpowiedniego generatora konstrukcji można zdefiniować punkt zerowy konstrukcji, jej wymiary, materiał i przekroje elementów, itp.

Automatycznie wygenerowana rama portalowa

Automatycznie wygenerowana kratownica
Automatycznie wygenerowane sklepienie

Pełna możliwość dostosowania właściwości elementów stalowych

Lista właściwości elementów stalowych zawiera wszystkie parametry wymagane do weryfikacji ugięcia, wyboczenia i zwichrzenia. Za pomocą modułu ACB+ module (Arcelor Cellular Beams) można definiować i projektować belki z ażurowym środnikiem.

Szczegółowe parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe odnoszące się do atrybutów elementów stalowych można definiować dla każdego elementu lub selekcji elementów, wykorzystując odpowiednią listę właściwości elementu lub elementów. 
Definiowanie właściwości elementów stalowych można przyśpieszyć definiując szablony projektowe, stosowane dla danej selekcji elementów. W jednym modelu można użyć kilku szablonów projektowych. Szablony projektowe można zapisywać w formacie XML i importować do różnych projektów. 

Parametry obliczeniowe dotyczące typu obliczeń, optymalizacji przekrojów stalowych, parametrów wyboczeniowych, sekwencji obliczeń itd. można definiować globalnie za pomocą jednej operacji, dla wszystkich stalowych elementów modelu: 

Definiowanie parametrów obliczeń konstrukcji stalowych

Parametry projektowe można modyfikować w dowolnym momencie, podczas modelowania i podczas analizy (w przypadku modyfikowania parametrów podczas analizy, należy ponownie przeprowadzić obliczenia konstrukcji stalowej).

Niezawodna weryfikacja z uwagi na warunki pożarowe

Advance Design może przeprowadzać weryfikację elementów stalowych według §4.2 (metoda uproszczona) EN 1993-1-2 na odporność ogniową (§4.2.3) i na temperaturę krytyczną (§4.2.4). 
Program porównuje siły podane przez kombinacje częste z maksymalną siłą, którą element może przenieść przy danej temperaturze. 
Definiowanie warunków weryfikacji z uwagi na warunki pożarowe jest szybkim i łatwym procesem. Wystarczy jedynie: 

  • SPodać okres narażenia na ogień: 
  •  Wybrać liczbę powierzchni narażonych na oddziaływanie ognia

Po zakończeniu obliczeń współczynniki wytężenia podane dla weryfikacji z uwagi na warunki pożarowe są wyświetlane na specjalnej zakładce w arkuszu przekroju. 

Maksymalne zwiększenie wydajności wykorzystania materiałów

Proces optymalizacji dostarcza rozwiązań umożliwiających wydajne zarządzanie wykorzystaniem materiałów. 
Użytkownik ma pełną kontrolę nad warunkami optymalizacji: może zdefiniować tryb optymalizacji, proces sugestii, proces iteracji itp.

Komenda Stored shapes (Zestaw profili) pozwala użytkownikowi skonfigurować listę dostępnych przekrojów, spośród których Steel Expert wybierze optymalne.

Steel Expert porównuje współczynnik wytężenia elementów stalowych i w razie potrzeby sugeruje bardziej odpowiednie przekroje, które spełniają zdefiniowane warunki.

W celu lepszej wizualizacji, elementy z wyższym lub niższym współczynnikiem wytężenia niż wskazany są wyświetlane na czerwono.

Zaawansowane notki obliczeniowe

Komenda Shape sheets (Karta przekroju) pozwala przeglądać wszystkie dostępne rezultaty dla wybranego elementu stalowego: właściwości przekroju, ugięcia, wytrzymałość, stateczność, odporność ogniową, klasę przekroju według EC3 w jednym oknie dialogowym. 

Wychodząc od karty przekroju elementu, użytkownik może wygenerować notkę zawierającą te rezultaty. Są to pełne rezultaty, zawierają wszystkie weryfikacje, jak również wzmiankę o odpowiednim artykule normy.

Notka dotycząca weryfikacji elementów stalowych zawiera pełną diagnozę modelu w postaci tabelarycznej, tekstowej i graficznej. Użytkownik może dostosować notki do swoich potrzeb.

Automatyczna aktualizacja notek obliczeniowych

Po zdefiniowaniu zawartości notki nie ma potrzeby ponownego jej tworzenia w razie wprowadzenia jakichkolwiek zmian w modelu. Zawartość notki, włącznie ze zrzutami ekranu, jest automatycznie aktualizowana po każdej iteracji obliczeń (o ile tak zaznaczono), przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich uprzednio zdefiniowanych ustawień:

Other products you may be interested in

PowerPack for Advance Steel

PowerPack for Advance Steel

Nowe możliwości Advance Steel

Autodesk® Revit®

Autodesk® Revit®

BIM software for design and construction

Autodesk® AEC Collection

Autodesk® AEC Collection

BIM tools for building design, civil infrastructure, and construction

Advance Workshop

Advance Workshop

Program do zarządzania produkcją elementów konstrukcji stalowych

Advance Design: share your ideas!

 

Contact us