Partner logo
 

Projektowanie konstrukcji żelbetowych

 

W dziedzinie modelowania i analizy konstrukcji żelbetowych, ADVANCE Design jest najwyższej klasy rozwiązaniem, integrującym wszystkie te procesy w jednym interfejsie. Funkcje dostępne w module projektowania konstrukcji żelbetowych są wynikiem 25 lat doświadczenia w dziedzinie analizy konstrukcji.

Implementacja EC2

Reinforced Concrete Design Expert przeprowadza spójną analizę elementów żelbetowych według wybranych norm. Dostępne normy żelbetowe to: BAEL91(Francja), STAS 10107 (Rumunia), ACI (USA) i Eurocodes 2 z kilkoma załącznikami krajowymi:

  • francuskim
  • brytyjskim
  • rumuńskim
  • niemieckim
  • czeskim
  • wersja ogólna normy

Zaawansowane modelowanie

Dostępnych jest wiele funkcji CAD ułatwiających modelowanie konstrukcji żelbetowych. Intuicyjne funkcje, takie jak kopiowanie, przenoszenie, dzielenie, wydłużanie, tworzenie otworów w elementach powierzchniowych itp. zapewniają precyzję i szybkość. 

Użytkownik może przyśpieszyć modelowanie, korzystając z systemu „poziomów”. W takim przypadku słupy definiuje się jednym kliknięciem, a ściany – dwoma.

Biblioteki materiałów

ADVANCE Design zawiera bogate biblioteki betonu (tzn. ACI318-08, ACI318M-08, EN206, NFB, STAS 10107/0-90) i możliwość definiowania materiałów z parametrami ustalonymi przez użytkownika.

Zaawansowane właściwości elementów liniowych

Lista właściwości liniowych elementów żelbetowych zawiera wszystkie wymagane parametry otuliny, zarysowania, zbrojenia, długości wyboczeniowej itd., które są uwzględniane w obliczeniach konstrukcji żelbetowych.

 

ADVANCE Design wykonuje obliczenia odpowiednio do typu elementu. W oknie właściwości można zdecydować, czy dany element ma być uwzględniany jako belka czy jako słup.

W przypadku słupów możliwy jest wybór metody obliczania długości wyboczeniowej i lokalnego wskazania sposobu zamocowania węzłów.

 Lista właściwości liniowych elementów żelbetowych zawiera wszystkie wymagane parametry otuliny, zarysowania, zbrojenia, długości wyboczeniowej itd., które są uwzględniane w obliczeniach konstrukcji żelbetowych.

Zbrojenie elementów powierzchniowych można definiować w obu kierunkach. Można zdefiniować rozkład podstawowy siatki zbrojeniowej lub prętów i dodatkowe rozkłady w specyficznych obszarach.

Łatwe definiowanie ogólnych parametrów obliczeniowych

Parametry obliczeniowe dotyczące metody obliczeń zbrojenia, słupów, wyboczenia, sekwencji obliczeń, rozkładu prętów itd. można definiować globalnie za pomocą jednej operacji, dla wszystkich żelbetowych elementów modelu.

Parametry projektowe można modyfikować w dowolnym momencie, podczas modelowania i podczas analizy (w przypadku modyfikowania parametrów na etapie analizy, należy ponownie przeprowadzić obliczenia elementów żelbetowych).

Parametry obliczeniowe odnoszące się do atrybutów elementów żelbetowych można definiować dla każdego elementu lub selekcji elementów, wykorzystując odpowiednią listę właściwości elementu lub elementów. 
Definiowanie właściwości elementów żelbetowych można przyśpieszyć i zapewnić większą niezawodność tego procesu definiując szablony projektowe, stosowane dla danej selekcji elementów. W jednym modelu można użyć kilku szablonów projektowych. Szablony projektowe można zapisywać w formacie XML i importować do innych projektów, dzięki czemu definiowanie właściwości zajmuje mniej czasu.

Dokładna i złożona weryfikacja elementów żelbetowych

Concrete Design Expert przeprowadza obliczenia zbrojenia liniowych i powierzchniowych elementów żelbetowych zgodnie ze stanami granicznymi użytkowania (SGU) i stanami granicznymi nośności (SGN).

W przypadku elementów liniowych Concrete Design Expert oblicza górne i dolne zbrojenie podłużne przekroju, które podlega różnym oddziaływaniom: rozciąganiu i czystemu ściskaniu, zginaniu prostemu lub złożonemu, zginaniu ukośnemu. 
Obliczenia są przeprowadzane zgodnie z dostępnymi normami projektowania konstrukcji żelbetowych, z uwzględnieniem położenia osi neutralnej i pozwalają na obliczenie powierzchni zbrojenia ściskanego. Obliczane jest również zbrojenie poprzeczne uwzględniające siłę ścinającą i zbrojenie podłużne uwzględniające siły skręcające. Podawany jest minimalny procent zbrojenia i warunki dla wymagań sejsmicznych. W przypadku słupów wyniki należy przetworzyć z uwzględnieniem kryterium stateczności, w celu uwzględnienia efektów drugiego rzędu (wyboczenie).

W przypadku elementów powierzchniowych Design Expert oblicza górne i dolne zbrojenie podłużne wzdłuż lokalnych kierunków x i y elementów, poddanych wszystkim możliwych rodzajom oddziaływań: rozciąganiu i czystemu ściskaniu (siły membranowe Fx , Fy, Fxy), czystemu zginaniu (momenty w płycie Mx, My, Mxy) i zginaniu złożonemu (siły w powłokach Fx, Fy, Fxy i momenty Mx, My, Mxy).

ADVANCE Design - Dokładna i złożona weryfikacja elementów żelbetowych

Obliczenia są przeprowadzane zgodnie z dostępnymi normami projektowania konstrukcji żelbetowych, z uwzględnieniem położenia osi neutralnej i pozwalają na obliczenie powierzchni zbrojenia ściskanego. Dla płyt grubych program oblicza zbrojenie poprzeczne wynikające z sił ścinających Fxz i Fyz.

Linia komend informuje o każdym kroku procesu. Jeżeli podczas obliczeń wystąpią błędy, komunikaty weryfikacji są wyświetlane na linii komend wraz z identyfikatorami elementów, do których odnoszą się komunikaty. 
Po zakończeniu procesu obliczeń użytkownik ma dostęp do zaawansowanej weryfikacji rezultatów i licznych narzędzi umożliwiających dostosowanie wyświetlania rezultatów graficznych do potrzeb użytkownika.

Automatyczne obliczenia słupów

Analiza słupa obejmuje wymiarowanie zbrojenia dla każdego słupa i weryfikację zginania złożonego słupów z krzywymi interakcji – proces, który wykrywa, czy składowa siły działającej na słup znajduje się wewnątrz bryły interakcji. Wymiarowanie zbrojenia odbywa się automatycznie, podczas obliczeń elementów żelbetowych w oparciu o zdefiniowane parametry. Silnik obliczeniowy zapewnia optymalne rozwiązania pod względem średnicy i rozkładu prętów zbrojeniowych.

Automatyczne obliczenia belek

Po przeprowadzeniu obliczeń elementów żelbetowych, jeżeli aktywne są szczegółowe obliczenia belki, użytkownik ma dostęp do rezultatów Advance Design dotyczących rozkładu zbrojenia podłużnego i poprzecznego dla każdej belki.

Program zapewnia najbardziej odpowiednie rozwiązanie rozkładu zbrojenia. Na podstawie tego rozkładu zbrojenia dla każdej z belek jest obliczany współczynnik sztywności przekroju zarysowanego.

Niemniej użytkownik ma możliwość zmodyfikowania wartości i uruchomienia kolejnych obliczeń. Rezultaty obliczeń powierzchni zbrojenia są wyświetlane automatycznie. Weryfikacje dotyczące użytkowania (naprężenia i zarysowanie) są przeprowadzane według zaktualizowanych wartości zbrojenia.

Zaawansowane notki obliczeniowe

Notka dotycząca weryfikacji elementów żelbetowych zawiera pełną diagnozę modelu w postaci tabelarycznej, tekstowej i graficznej. Użytkownik może dostosować notki do swoich potrzeb.

Automatyczna aktualizacja notek obliczeniowych

Po zdefiniowaniu zawartości notki nie ma potrzeby ponownego jej tworzenia po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w modelu. Zawartość notki, włącznie ze zrzutami ekranu, jest automatycznie aktualizowana po każdej iteracji obliczeń (o ile tak zaznaczono), przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich uprzednio zdefiniowanych ustawień

Other products you may be interested in

Advance BIM Designers

Advance BIM Designers

Kumulacja BIM. Programy na które czekałeś!

PowerPack for Revit®

PowerPack for Revit®

Większa moc Revita. Usprawnienie pracy w każdej branży

BIM Connect for Revit®

BIM Connect for Revit®

wydajne, bezpłatne rozszerzenie do programów Autodesk Revit Architecture i Autodesk Revit Structure.

Advance Workshop

Advance Workshop

Program do zarządzania produkcją elementów konstrukcji stalowych

Advance Design: share your ideas!

 

Contact us